ANEXT, a.s.

Služby a riešenia
Poskytujeme komplexné a špičkové služby, ktoré sú presne vytvorené pre špecifické potreby, požiadavky a ciele Vašej spoločnosti.

Podnikové aplikácie

Jednou z najväčších výziev pre podniky a organizácie v súčasnom rýchlo sa meniacom obchodnom a technologickom prostredí je preklenutie priepasti medzi ľuďmi, informáciami, technológiami a biznisom.

Podniky a organizácie si môžu implementáciou prvotriednych podnikových riešení zabezpečiť dlhodobú adaptabilitu a udržateľnosť svojich informačných systémov, ako aj optimálnu podnikateľskú výkonnosť.

Integrácia dat

Množstvo údajov za ostatné desaťročia exponenciálne narástlo a ďalej rastie.

Pre rozhodovanie v podnikoch a organizáciách má získanie konsolidovaného prehľadu o všetkých údajoch uložených vo viacerých databázach zásadný význam.

Vývoj aplikácií

Softvérové aplikácie pre podnikanie často nemajú dostatočnú pružnosť a/alebo funkčnosť.

Prispôsobenie, rozšírenie alebo vývoj vlastných aplikácií je často príliš nákladné a časovo náročné, čo núti mnohé organizácie skôr prispôsobovať svoje podnikateľské prostredie svojim obchodným aplikáciám a nie naopak.

Cloudové riešenia

ANEXT Cloud computing je v dnešnej dobe najčastejšie poskytovaný „ako samostatná služba“, zvyčajne vo forme infraštruktúry (IaaS), platformy (PaaS) alebo softvéru (SaaS).

Konzultačné služby

V dnešnom rýchlo sa vyvíjajúcom podnikateľskom a technologickom prostredí je pre udržanie úspechu a ziskovosti kľúčová priebežná identifikácia problémov ako aj zlepšovanie existujúcich procesov v spoločnosti.

Nearshore outsourcing

Dnešné dynamické podnikateľské prostredie vyžaduje od firiem pružnosť a prispôsobivosť.

Outsourcing informačných technológií je z hľadiska nákladov najefektívnejším spôsobom, akým podniky a organizácie môžu získať kvalifikovaných odborníkov pre dané služby a projekty v oblasti IT a to bez nutnosti vynakladať značné náklady na udržiavanie alebo rozširovanie interného IT tímu.

Údržba a podpora aplikácií

Dnešné podniky a organizácie musia maximalizovať svoju produktivitu a súčasne neustále integrovať nové požiadavky.

Hlavným predpokladom na prevádzkovanie siete integrovaných podnikových aplikácií s maximálnou výkonnosťou a minimálnymi výpadkami je stabilná a bezpečná infraštruktúra IT.

Podľa údajov Forrester preto globálne podniky vynakladajú takmer 75 percent svojho IT rozpočtu na údržbu aplikácií.

Systémová integrácia

Podniky a organizácie v priebehu niekoľkých minulých desaťročí neustále investovali do nových technológií, aby zostali konkurencieschopné, a popri tom zavádzali komplexné sieťové systémy, aplikácie a databázy rôznych generácií a architektúry.